TOIMITUSEHDOT

Reilua konekauppaa

Noudatamme kotimaassa tapahtuvassa konekaupassa ja vuokraustoiminnassa Teknisen kaupan liiton yleisiä myynti- ja vuokrausehtoja hyvän kauppatavan mukaisesti. 

Sales and rental terms

You can find the most recent rental and sales terms in English below.
1. SOVELTAMISALA
Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Sopimuksen syntyminen Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen tekopäivästä b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta 3.2 Toimitusehdot Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms -ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. 3.3 Vaaranvastuun siirtyminen Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. 3.5 Tavaran ominaisuudet Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

3.6 Viivästys Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden
toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. 4.2 Maksuaika Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole
velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa
sopimuksen.

6. VAKUUTUS

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä. Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään
huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti
toiselle osapuolelle.

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.
1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei
vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle.
Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja
palautuspäivät. Minimivuokra-aika on 1 vrk (=perusvuokra).

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on
vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.

5. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön,
käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa
korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa
sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty, ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta. Vuokrattava kalusto luovutetaan vuokraajalle täydellä polttoainesäiliöllä.

6. Vuokrauskaluston palautus

Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin
samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Palautuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä
vuokrasopimuksen kyseinen kohta. Vuokrauskalusto tulee palauttaa täydellä polttoainesäiliöllä. Jos kalusto on palautettu vajaalla polttoainesäiliöllä, vuokralaskuun
lisätään polttoainesäiliön täyttämisestä koituneet kustannukset.

7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja
kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvon mukaisesti. Vuokralleottaja
on vastuussa Vuokralleantajalle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus-ja
kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja -tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.

8. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset

Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa kaluston vakuuttamisesta.Vahinkotapauksissa Vuokralleottajalla on täysi korvausvastuu.

10. Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.

11. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

12. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista
suostumusta.

13. Riitaisuudet

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin
halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan
alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos Vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta. Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen
Nro 3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille
seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina
vaihtoehtoina:
a) vuokrauksen kohdetta ei palautettu
b) vuokra kokonaan maksamatta
c) loppuvuokra maksamatta
d) vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta

Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokrasaatava on riitautettu.

14. Veloitusperusteet

Vuokra peritään kaikilta 7 viikonpäivältä, perustuen enintään 8 tunnin pituiseen työpäivään. Jos vuokrattava kalusto työskentelee kahdessa tai kolmessa vuorossa, Vuokralleottajalla on oikeus valita laskutusperusteeksi tuntihinta. Tuntihinta perustuu koneen käyttötunteihin vuokra-aikana. Tunnit todetaan lukemalla koneen tuntimittari vuokrakauden alussa ja sen päätyttyä. Pidemmän, yli 30 päivää kestävän vuokra-ajan tapauksessa Vuokralleottaja voi valita laskutusperusteeksi
kuukausihinnan. Perusvuokra = 1. päivän vuokra. Seuraavat päivät aina 30. päivään asti laskutetaan päivävuokraan perustuen, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä
kuukausiperusteiseen vuokraan. Kuukausihinta on mahdollinen myös silloin, kun vuokra-ajan pitkä kesto on tiedossa ja kuukausiperusteisesta veloituksesta on
sovittu vuokrasopimusta tehtäessä.

Pesu- ja puhdistusveloitus: Jos vuokrakone palautetaan likaisena, Vuokralleantaja veloittaa Vuokralleottajalta koneen pesusta 57 € / tunti (alv 0%).
Verkkokaupan käyttö ja sopimusehdot

Uudenmaan Konepalvelu Oy (2272514-1) myy verkkokaupassaan tuotteita yrityksille ja yhteisöille Suomen alueella. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Uudenmaan Konepalvelu Oy:n ja sen asiakkaiden välillä tapahtuvaan kaupankäyntiin verkkokaupan kautta.

Asiointi

Ostaminen verkkokaupassa tapahtuu lisäämällä tuote ostoskoriin ja maksamalla se kassalla valittua maksutapaa käyttäen. Asiakas voi halutessaan luoda tilin verkkokauppaan, mutta se ei ole ostamisen kannalta välttämätöntä. Asiakas sitoutuu antamaan pakollisiksi merkityt tiedot huolellisesti ja oikein. Rekisteröitynyt asiakas voi muuttaa yhteystietojaan kirjautumalla tililleen tai ilmoittamalla Uudenmaan Konepalvelu Oy:lle muuttuneista tiedoistaan.

Asiakastiedot

Verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Tietoja säilytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ellei asiakas ole siihen antanut erikseen lupaa tilausta tehdessään tai muutoin, esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

Hinnat

Kaikki Uudenmaan Konepalvelu Oy:n verkkokaupan hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Arvonlisävero lisätään verkkokaupan kassalla. Uudenmaan Konepalvelu Oy pidättää oikeuden hintojen muuttamiseen. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, toimituskulut lisätään verkkokaupan kassalla.

Maksaminen

Verkkokaupan maksunvälittäjänä toimii.........

Toimitus

Uudenmaan Konepalvelu Oy toimittaa verkkokaupasta tilatut tuotteet pääasiallisesti kolmannen osapuolen kuljetusyhtiön välityksellä. Käytettävä kuljetusyhtiö voi vaihdella tilatun tuotteen koon ja painon mukaan. Tilauksen toimituskulut ja mahdolliset toimitusvaihtoehdot ovat nähtävissä verkkokaupan kassalla. Jos tilauksessa on eri kokoisia tuotteita, toimituskulut määräytyvät suurimman tuotteen mukaan. Toimitusvaihtoehdoksi on mahdollista myös valita "Nouto", jolloin asiakas voi itse noutaa tilauksensa Uudenmaan Konepalvelu Oy:n varastolta Järvenpäästä.

Toimitusajat ja saatavuus

"Heti varastossa" -tilan tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti 1-2 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tilaustuotteissa arvioitu toimitusaika ilmenee kunkin tuotteen tuotesivulta. Jos tilaustuotteen toimituksessa ilmenee viivästyksiä, Uudenmaan Konepalvelu Oy:n asiakaspalvelu on yhteydessä tilaajaan. Uudenmaan Konepalvelu Oy ei vastaa mahdollisista viivästymisistä sen jälkeen kun tilaus on luovutettu ulkopuoliselle rahdinkuljettajalle.

Noutamaton lähetys

Mikäli tilaja ei lunasta pakettia rahdinkuljettajan toimipisteestä sovitussa määräajassa tai toimitus epäonnistuu muista tilaajasta johtuvista syistä (esimerkiksi väärin syötetyt yhteystiedot), lähetys palautuu Uudenmaan Konepalvelu Oy:lle. Tällöin tilaajalta peritään täysimääräisenä lähetyksen palautumisesta koituvat ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja käsittelykustannukset. 

Reklamaatiot

Tilaajan tulee tarkastaa tilauksensa mahdollisimman pian sen vastaanottamisen jälkeen. Mahdollisista puutteista tai virheistä toimituksessa tai tuotteissa tulee ilmoittaa Uudenmaan Konepalvelu Oy:n asiakaspalveluun ([email protected]) viimeistään 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Pelkkä reklamointi ei vielä tarkoita, että tuotteessa katsotaan olevan virhe. Mahdollinen virhe ja siitä koituvat jatkotoimenpiteet todetaan ja käsitellään Suomen kauppalain (355/1987) nojalla.

Tuotteiden takuu

Uusilla tuotteilla on niiden valmistajien myöntämä takuu. Takuun pituus ilmenee kunkin tuotteen tuotesivulta. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, asennus- tai käyttövirheestä, tuotteen muokkaamisesta tai puutteellisesta huollosta ja ylläpidosta koituvia vikoja ja vaurioita. Tuotteen takuu ei kata välillisiä vaurioita. Jos tuotteessa ilmenee vikaa takuuaikana, asiakkaan tulee olla yhteydessä Uudenmaan Konepalvelu Oy:n asiakaspalveluun ([email protected]) reklamaation käsittelyä varten. 

Ylivoimainen este

Uudenmaan Konepalvelu Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Uudenmaan Konepalvelu ei voi voittaa, estää tilatun tuotteen toimittamisen. Tämän kaltaisissa viivästymistilanteissakin Uudenmaan Konepalvelu Oy pyrkii löytämään ratkaisun palvellakseen tilaajaa mahdollisimman hyvin.

Ehtojen voimaantulo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.8.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin voimaantulon jälkeen tehtyihin verkkokauppatilauksiin.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme auttaa mahdollisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Lähetä tiedustelusi ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram